Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelserne for STOF A/S, Hammershusvej 2C, 7400 Herning. CVR 10005523, herefter kaldet STOF A/S, gælder for alle ordrer – og har forrang for sådanne vilkår eller lignende vilkår fra en kunde – medmindre vilkårene dispenseres fra ved udtrykkelig skriftlig aftale. Salgs- og leveringsbetingelserne kan ændres med jævne mellemrum og uden varsel.

 

Ordrebekræftelse

Ved afgivelse er ordren bindende. Efter STOF A/S’ skriftlige bekræftelse af ordren er der indgået endelig aftale om salg og levering af varer. Ordren accepteres under forudsætning af, at varer, råvarer og lignende er tilgængelige. Opstår der uforudsete vanskeligheder eller indhentes utilfredsstillende kreditoplysninger om kunden efter accept af ordren, er STOF A/S berettiget til at annullere den bekræftede ordre fritaget for ansvar af enhver art eller til at kræve stillet en fuldt dækkende bankgaranti. Kundens annullering af den bekræftede ordre kan kun accepteres med forudgående skriftligt samtykke fra STOF A/S.

 

Leveringsbetingelser

Varerne skal leveres i overensstemmelse med ICC Incoterms 2010, medmindre andet specifikt er aftalt og angivet i ordrebekræftelsen i særlige tilfælde. STOF A/S kan efter omstændighederne medvirke til at sørge for forsendelse af de bestilte varer, hvis dette er skriftligt aftalt og accepteret af STOF A/S fra sag til sag og altid for kundens regning.

 

Leveringstid og forsinkelse

Leveringstiden vil fremgå af ordrebekræftelsen. STOF A/S er berettiget til at udskyde leveringstiden med fjorten (14) dage. I tilfælde af force majeure, jf. dog nedenstående bestemmelser, kan levering udskydes, indtil hindringen ophører, og almindelig handel og transport bliver mulig. STOF A/S forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil fuld betaling er sket af kunden. Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet skal betales af kunden.

 

Priser

Alle priser hos STOF A/S er angivet i DKK/NOK/EUR/USD/GBP som specifikt angivet i ordrebekræftelsen og er ekskl. moms. Priserne er med forbehold for ændringer i told, andre afgifter og vekselkurser og kan hæves, indtil levering er foretaget. STOF A/S vil informere kunden om eventuelle prisændringer. Kunden kan frit fastsætte sine videresalgspriser.

 

Betaling

Forudbetaling medmindre andet er skriftligt aftalt. Der opkræves morarenter på 2% pr. måned efter forfaldsdatoen ved manglende betaling. STOF A/S kan udskyde levering af ordre eller annullere ordre ved skriftlig meddelelse og uden at påtage sig ansvar herfor, såfremt kunden er i restance med betaling for tidligere, leverede forsendelser. STOF A/S forbeholder sig ret til at annullere ordren, hvis betaling ikke sker på forfaldsdatoen. Ethvert økonomisk tab, som STOF A/S lider som følge heraf, erstattes fuldt ud af kunden.

 

Klager og retsmidler

En eventuel reklamation skal fremsættes skriftligt og skal være STOF A/S i hænde senest otte (8) dage efter levering eller - hvis forsinket - forventet levering af varen. Ved ikke-synlige skader skal reklamationen ligeledes fremsættes senest otte (8) dage efter, at manglen eller mangler kunne være konstateret ved omhyggelig undersøgelse, dog senest tre (3) måneder efter leveringens datoen. Hvis en del af ordren ikke leveres eller er forsinket, eller hvis en del af ordren er defekt eller mangelfuld, kan ordren kun annulleres for denne del af ordren. Enhver klage skal være specifik, dokumenteret og indeholde en præcis specifikation af klagens indhold. Ingen returnering vil blive taget i betragtning uden forudgående skriftlig godkendelse fra STOF A/S.

 

Ansvarsfritagelse (inklusive Force Majeure)

Parterne er ikke ansvarlige, hvis følgende ikke-udtømmende omstændigheder af force majeure indtræffer og forhindrer eller udskyder opfyldelsen af ??aftalen: krig og mobilisering, optøjer og civile uroligheder, terrorhandlinger, naturkatastrofer, strejker og lockouts, knaphed på varer , fejl, mangler eller forsinkelse i levering fra underleverandører, eller hvis underleverandører på anden måde rammes af de nuværende omstændigheder, brand, manglende transportmidler, valutakontrolregler, import- og eksportrestriktioner, død, sygdom eller fravær af nøgle personalemedlemmer, computervirus eller andre forhold, som er uden for parternes direkte kontrol. Parten er i så fald berettiget til at udskyde opfyldelsen af ??forpligtelsen, indtil hindringen er ophørt, alternativt at ophæve aftalen helt eller delvist uden at pådrage sig noget ansvar herfor, såfremt hindringen medfører, at opfyldelsen udsættes i mere end seks (6) måneder.

 

Begrænsning af ansvar

STOF A/S er, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende love, og med hensyn til ethvert retsgrundlag for kravet, herunder produktansvar og immaterielle rettigheder, ikke ansvarlig for noget produktansvar eller for direkte eller indirekte tab af forretningsafbrydelse, følgetab, tab af fortjeneste eller ethvert andet tab. Under alle omstændigheder er det maksimale ansvar lig med tilbagebetaling fra STOF A/S til kunden af ??den foretagne betaling for den forsinkede eller mangelfulde del af ordren.

 

Værste og gældende lov

Denne aftale skal være underlagt og fortolket i overensstemmelse med dansk ret, idet der ses bort fra de danske lovvalgsregler i det omfang sådanne regler ellers ville føre til anvendelse af anden lov end dansk ret. Konventionen om kontrakter om internationale køb af varer (CISG) finder ikke anvendelse. (a) Hvis kunden ikke er etableret inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), skal enhver tvist, der opstår ud af eller i forbindelse med denne kontrakt, herunder eventuelle tvister vedrørende eksistensen, gyldigheden eller ophøret heraf, afgøres ved voldgift arrangeret af den danske Voldgiftsinstituttet i overensstemmelse med de af Det Danske Voldgiftsinstitut vedtagne regler for voldgiftsproceduren og gældende på det tidspunkt, hvor en sådan sag indledes. Voldgiftsretten har hjemsted i STOF A/S' jurisdiktion, og det sprog, der skal anvendes i sagen, skal være dansk. (b) Hvis kunden er etableret inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), enhver tvist, uenighed eller krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale, eller brud, opsigelse eller ugyldighed heraf, som ikke kan bilægges i mindelighed mellem parterne, indbringes for den danske byret gældende for STOF A/S' hovedkontor. Selv om STOF A/S har anlagt sag mod kunden, kan STOF A/S på et hvilket som helst tidspunkt beslutte at bilægge enhver tvist ved voldgift arrangeret af Det Danske Voldgiftsinstitut i overensstemmelse med de af Det Danske Institut vedtagne regler for voldgiftsproceduren. voldgift og er gældende på det tidspunkt, hvor sådanne sager indledes. Voldgiftsretten har hjemsted under STOF A/S’ jurisdiktion, og det sprog, der skal anvendes i sagen, skal være dansk. Sagen og kendelsen skal være fortrolige uden tidsbegrænsning. Det er aftalt, at der i øvrigt ikke kan ankes til nogen domstol i lovspørgsmål. Uanset ovennævnte i § 9, og i tilfælde af inkasso fra STOF A/S, kan STOF A/S efter eget skøn beslutte at inddrive gælden på kundens værneting i overensstemmelse med gældende lov i det relevante lands regler.

Din vare blev tilføjet til indkøbskurven

Du bestiller mere, end vi har på lager. Mængden er justeret